sobota 1. října 2022

Poznámka ke knize VLÁDNOUCÍ A OVLÁDANÍ (Jana Kokešová, 2022)

Jak možná někteří víte, má bývalá žena Janka vydala knihu – a ne ledajakou, nýbrž skvělou! Jmenuje se VLÁDNOUCÍ A OVLÁDANÍ a pozic právní a politické analytické filosofie se v ní precizně, a přitom čtivě odpovídá na fascinující, jen zdánlivě jednoduchou otázku: Znamená-li demokracie vládu všech a pro všechny, jak se na vládnutí podílejí opravdu všichni, včetně dětí či mentálně postižených?

V tom podle mě ostatně tkví největší síla Jančina podmanivého myšlení. Rozhodne se zabývat problémem, jenž by se leckomu mohl zdát drobný až nicotný, nehodný filosofova zájmu a hlubší analýzy. Ne tak ovšem jí, takže se nenechá odradit, zanoří se do práce a k překvapení čtenářů či posluchačů nakonec poukáže nejen na neuspokojivost zdánlivě se nabízejících vysvětlení, ale především na členitost i závažnost důsledků, které lze jak z tohoto epistemického nedostatku, tak ze samotné položené otázky vyvodit.

Její monografie se tak dotýká velkého množství problémů spojených nejen s vládnutím, normativitou a legitimitou, nýbrž i s naší každodenní zodpovědností, ohleduplností a ne/potřebou respektování důvodů ostatních. Některé otázky Janka přenáší z teoretické i do empirické sféry, jako třeba v případové studii o nárocích podnikatelů na náhradu škody způsobené covidovým lockdownem. Aplikovatelnost jiných oproti tom ponechává spíše na čtenáři, například u problematiky vlivu budoucích generací: nakolik je, může či má být naše jednání tvarováno možným dopadem na ty, kdo se narodí po nás.

Dalším silným aspektem Jančina neotřelého přístupu k vědě je její mimořádná obrazotvornost. Primárně totiž přemýšlí v obrazech, nikoli ve slovech, což se významně promítá i do způsobů, jak problémy souběžně nazírá z různých stran, postupně převrací perspektivu a pomáhá si při výkladu řadou schémat nebo vizualizací. Tyto jsou přitom nedílnou součástí její argumentace, neb ve skutečnosti jí slova spíše slouží k vysvětlení obrazů než obrazy k ilustraci slov, byť samozřejmě obrazový doprovod je určen výhradně čtenáři a nereplikuje nesrovnatelně členitější způsoby jejího vidění světa.

Z badatelského hlediska je podstatné pochopitelně i to, že při následování svých cílů a rozvíjení argumentace souběžně buduje i původní teoretický model kontroly a zejména ne/kontrolovaného vlivu. Ten reaguje nejen na intenzivní debaty s kolegy, ale především na mezinárodní impulsy právní filosofie a je funkčním instrumentářem mnoha jejích analýz, příměrů a hravých podobenství, v nichž navíc nenajdeme jen bytosti lidské, ale i bytosti z řádu nadpřirozeného. Nakolik je kniha napojena na zahraniční diskusi, vyplývá ostatně i z výmluvně rozsáhlé bibliografie.

Z důvodů pojednaných výše tedy mohu zodpovědně prohlásit, že ačkoli bych mohl být podezříván z podjatosti, knížku VLÁDNOUCÍ A OVLÁDANÍ doporučuji k četbě i k pečlivému studiu zcela upřímně. Je sice založená na disertaci, leč ve skutečnosti jde přinejmenším ze dvou třetin o podstatně přepracovaný či zcela nový, ještě srozumitelnější a přehlednější text. 

Potenciální čtenářstvo tak podle mého podstatně přesahuje úzký odborný okruh či akademickou sféru, protože navzdory sevřené argumentaci či střídání pasáží čistě teoretických a rozpustilejších pasáží příkladových je s to oslovit i poměrně široké publikum lidí, jež láká výzva přemýšlet ozvláštňujícím způsobem o věcech, které dosud vlastně jen akceptovali jako dané.

Mrzutá je naopak skoro nulová distribuce knih z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, jenž knížku – v krásné grafické úpravě – vydal, takže publikace je momentálně k dostání jen na stránkách e-shopu Aleše Čeňka, podstatně levněji v e-shopu knihkupectví Academia nebo na Bestknihy.cz, přičemž za tu cenu jistě stojí. Lze jen doufat, že o ni projeví zájem i nějaký větší distributor jako Kosmas, Academia nebo Dobrovský, leč do té doby je třeba spoléhat se toliko na šeptandu. Ale možná se ke knize dostane kontrolovaným vlivem disponující redaktor/ka z knižní rubriky některého z médií, pocítí nadšení a vyvolá zájem, protože VLÁDNOUCÍ A OVLÁDANÍ si to podle mě zaslouží.

Mohu samozřejmě mluvit jen za (a pro) čtenáře mimo obor... což ostatně i činím, protože právních a politických filosofů mě na sítích sleduje zřejmě jen pramálo, obecněji filosofů vícero.

Jana KOKEŠOVÁ. Vládnoucí a ovládaní: explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2022. Předmluvu napsal Tomáš Sobek.