úterý 1. dubna 2014

Pozvánka na přednášku Petra Mareše (BRNK)

Kdo jste zítra v Brně, máte unikátní příležitost zúčastnit se přednášky prof. Petra Mareše v rámci Brněnského naratologického kroužku

Absolvování studia českého a německého jazyka přitom zdaleka nevystihuje šíři záběru Petra Mareše, kterému se už dlouhá desetiletí daří nacházet průniky mezi badatelskými otázkami založenými v lingvistice na jedné straně a ve filmovědném zkoumání na straně druhé. Coby bohemista a germanista se pochopitelně věnuje především problémům vztahujícím se čistě k jazyku a literatuře – tak tomu bylo například v Marešových „čapkovských“ monografiích Styl, text, smysl: o slovesném díle Josefa Čapka (1989) a Publicistika Josefa Čapka (1955), v jeho poslední monografii Nejen jazykem českým: studie o vícejazyčnosti v literatuře(2012), a platí to i pro jeho stávající zkoumání stylistiky mluvené a psané češtiny.

Značná část Marešova díla se však týká právě výše naznačené oblasti vztahů mezi jazykem a kinematografií, případně literaturou a kinematografií, stejně jako otázek spojených s kinematografií samotnou. Do těchto oblastí spadá například kolektivní monografie napsaná s Alenou Macurovou Text a komunikace: jazyk v literárním díle a ve filmu (1992) a s Petrem Szczepanikem editovaná a společným zevrubným úvodem do tématu opatřená antologie polské filmové teorie Tvořivé zrady (2005). Problémy spojené s filmovědným bádáním však pak reprezentuje i nemalá část ze (a) stovek vědeckých studií, neodborných článků a slovníkových hesel (třiačtyřicet článků je o filmu), (b) více než sedmdesáti odborných recenzí (osmatřicet z nich je o filmu) a (c) dalších rozhovorů či překladů.

Ač tedy Petr Mareš institucionálně nikdy filmovým vědcem nebyl, jeho (zdaleka nejen) filmologickou produktivitu – navíc s konstantně velmi vysokou kvalitou výstupů – by mu mohla řada filmových badatelů závidět. A ještě k tomu zvládá již více než tři desetiletí učit, působit v několika jazykovědných organizacích, psát učebnice a načítat to gargantuovské množství knih. Pro Brněnský naratologický kroužek je proto velkou ctí, že si našel čas i na původní přednášku „Od němého ke zvukovému filmu: proměny forem a funkcí jazyka ve filmovém vyprávění“, ve které se pravděpodobně vrátí i k některým badatelským otázkám průběžně řešeným napříč posledními více dvaceti lety. Koneckonců k tématu přednášky bude nejlepší nechat promluvit samotného přednášejícího:


"Předmětem pozornosti bude popis způsobů začleňování verbálního jazyka do struktury filmového vyprávění ve dvou základních stadiích vývoje filmu, v rámci tzv. němé éry a na počátku éry zvukové. V období němého filmu se jazyk zpočátku výrazněji uplatňoval živě během představení, postupně se však konstituoval propracovaný systém mezititulků, které se v interakci s pohyblivými obrazy staly velmi efektivním prostředkem narace. Nástup zvuku ale přinesl destrukci tohoto systému a nutnost hledat nové způsoby propojení filmových kódů. Mimo jiné bylo nutno vyrovnat se s nedokonalostí užívané techniky a s vazbou mluvené řeči na jednotlivé národní jazyky."

Veřejná přednáška prof. Mareše se uskuteční 2. dubna 2014 v 17.30 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, konkrétně v učebně J22 (vstup přes budovu G, Gorkého 7, Brno. Všichni jste srdečně zváni.